Privacy Policy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla klientów i kontrahentów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana/Firmy danych jest Auto Złom Cieszyn Ewa Skowron ul. Frysztacka 93 c
43-400 Cieszyn NIP: 5482517654, zwany dalej ADO. W sprawach z zakresu ochrony danych
osobowych skontaktuj się na adres email-mail: beton.cieszyn@gmail.com, +48 606829653.
2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
a) wykonania umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
b) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub
dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1
lit f RODO),
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który
wyraziła Pani/Pan zgodę. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub
trwania umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym
przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami świadczącym na rzecz
ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne,
operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom
wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, usunięcia danych osobowych
(prawo do bycia zapomnianym po czasie jakie reguluje prawo podatkowe i skarbowe i o rachunkowości),
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego
administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji
zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży, oraz dopełnienia obowiązków wynikających z regulacji
podatkowych.
7, Odbiorcą Pana/Pani danych będą instytucje państwowe dokonujące kontroli zgodnie z uprawnieniami.